RESILIENCE hjælper dig med at overleve kræft med et stærkt hjerte

Det kliniske forsøg

Multinationalt, prospektivt, proof of concept fase II, dobbeltblindet, sham-kontrolleret, randomiseret klinisk forsøg for at evaluere fordelene ved Remote iskæmisk konditionering hos Lymfompatienter, der får antracykliner.

RESILIENCE-forsøget er et multinationalt, prospektivt, proof-of-concept fase II, dobbeltblindet, sham-kontrolleret, randomiseret klinisk forsøg (RCT) til at evaluere effekten og sikkerheden af ​​ugentlig fjern iskæmisk prækonditionering (RIC) hos patienter med Lymfom der modtager kræftbehandling med antracykliner. 

Forsøgsdeltagelse forudsætter ≥5 planlagte kemoterapibehandlinger. Patienter, der opfylder alle inklusions- og ingen eksklusionskriterier, vil blive indskrevet og gennemgå tre Cardiac Magnetic Baseline-undersøgelser før, under og efter kemoterapi. Patienter med bekræftet LVEF >40 % ved HMR vil blive randomiseret 1:1 til fjern iskæmisk prækonditionering vs simuleret fjern iskæmisk prækonditionering (Sham). Patienterne vil blive fulgt op for kliniske hændelser i forsøgsperioden. Den almindelige opfølgningsperiode for kliniske slutresultater er 24 måneder.

Summary of RESILIENCE clinical trial protocol

Det primære slutresultat for forsøget er den absolutte ændring i HMR-baseret venstre ventrikulær ejektionsfraktion.

Sekundære slutresultater:

Hyppighed af antracyklin-frembragte hjertetoksicitetsbegivenheder, frekvens af arytmier, varighed til at forårsage død eller hjertesvigt hos hospitalsindlagte.

Patientrapporterede udfalds-/oplevelsesmål (PROM’er/PREM’er) vil blive fanget gennem hele forsøget.

Logotipo Resilience

Er du en patient, der deltager i RESILIENCE-forsøget? Her finder du nyttige oplysninger om detaljerne i din deltagelse og aktiviteter specielt designet til dig. Du vil også kunne kontakte RESILIENCE-forskerne direkte.

Dine data anvendes til at besvare forespørgsler, sende kommunikation og udføre statistiske analyser. For mere information om behandlingen og dine rettigheder henvises til privatlivspolitikken.